haamfa

. تفکرت رو با قدرت طراحی کن...

مسخره است دنیایی که من نسازمش.

۴ نظر
مسخره است دنیای بی نور.
مسخره است دنیای بی صدا.
مسخره است دنیای بی حرکت.
...
بیخود به خودت امید نده.حواست هست؟! فرهاد ؟! 
فردا دیره ... 
شاید خیلی زودتر از اون چیزی که فکرش رو کنی بمیری. 
بجنب پسر...بجنب.
...
هان؟! ...آهان! ... آره!آره! ...میدونم.باشه!باشه!..فهمیدم...چشم.

۱۴ ۰
پیوند ها
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان